محصولات

حسگرها و نمایشگرها

نمایشگر ارتفاع آب مدل WL101

۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال

حسگرها و نمایشگرها

نمایشگر ارتفاع آب مدل WL102

۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال

حسگرها و نمایشگرها

نمایشگر ارتفاع آب مدل WL131

۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال

لوازم برق، حفاظت و روشنایی

لامپ رشد ۲۸ وات

لوازم برق، حفاظت و روشنایی

لامپ رشد ۱۸ وات

فروش ویژه!

لوازم برق، حفاظت و روشنایی

چند راهی برق سیمهوش مدل EH101

۸۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال

لوازم برق، حفاظت و روشنایی

محافظ برق سیمهوش مدل EH102

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

لوازم برق، حفاظت و روشنایی

سیستم جامع حفاظت الکتریکی SIMHOOSH-EP101

۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لوازم برق، حفاظت و روشنایی

سیستم جامع حفاظت الکتریکی SIMHOOSH-EP102

۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دسته بندی محصولات